Skip to main content

Rys historyczny powstania OSP w Wygnanowie

Ochotnicza Straż Pożarna w Wygnanowie swoje początki datuje na rok 1952, pierwszy sztandar strażacki z tamtego okresu należał do Ochotniczej Straży Pożarnej w Zameczku. Sztandar oraz część wyposażenia przejęto z majątku zlikwidowanej jednostki w Zameczku. Pierwsza remiza strażacka mieściła się na wydzierżawionym gruncie przez jednego z założycieli jednostki w Wygnanowie, druha Jana Kołodziejczyka. W 1990 roku odkupiono działkę, na której strażnica mieści się po dziś. W kolejnych latach druhowie rozbudowali basen przeciwpożarowy, rozbudowali strażnicę o świetlicę i budynek gospodarczy, a teren wokół strażnicy został uporządkowany i ogrodzony.
Pierwszym środkiem transportu był przejęty od Ochotniczej Straży Pożarnej w Zameczku wóz konny na żelaznych kołach. W kolejnych latach druhowie zorganizowali zbiórkę pieniędzy wśród mieszkańców, a także między sobą i za zgromadzone pieniądze zakupili gumowy wóz konny, motopompę oraz wyposażenie i umundurowanie. W kolejnych latach zainstalowano system alarmowy wraz z syrena alarmową. Dokonano również remontu i licznych modernizacji w celu unowocześnienia strażnicy.
Jednostka aktywnie uczestniczy w życiu społecznym regionu, powiatu jak i państwa, przykładem czego jest pielgrzymka Jana Pawła II do Polski 4 lipca 1991 roku, odbywająca się w Radomiu, w której druhowie wzięli liczny i czynny udział, pomagali ówczesnej milicji w zabezpieczeniu przejazdu Papieża oraz brali czynny udział we mszy świętej.
W roku 1992, 10 maja Ochotnicza Straż Pożarna w Wygnanowie obchodziła 40 – lecie powstania. W związku z tą uroczystością mieszkańcy Wygnanowa ufundowali jednostce sztandar. Na uroczystość tą przybyły lokalne władze, druhowie okolicznych jednostek, w czasie uroczystej mszy sztandar został poświęcony. Zasłużeni strażacy zostali również odznaczeni.
Zarząd jednostki od czasu powstania aktywnie współpracuje z pedagogami miejscowej szkoły, jak również z przedstawicielami regionalnej kultury i działaczami. Organizowano również mitingi pożarnicze, na których to młodzież mogła zobaczyć pokaz zręczności i umiejętności strażaków, a także uczestniczyć w różnych konkursach organizowanych specjalnie dla uczestników. W strażnicy organizowano również konkursy wiedzy pożarniczej, dzięki czemu wzmacniano świadomość mieszkańców, a przede wszystkim młodzieży, co skutkowało wzrostowi zainteresowania pracą strażaka oraz chęcią zapisania się do jednostki.
W 2001 roku na zebraniu sprawozdawczo – wyborczym druhowie wybrali nowy Zarząd oraz członków Komisji Rewizyjnej. Druhowie działali w niezmienionym składzie do roku 2011. Natomiast Prezes straży jak i Naczelnik pozostali niezmienieni do dziś. Nowo wybrany zarząd w 2001 roku podjął uchwałę o włączeniu jednostki do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego oraz dokonanie wszelkich modernizacji by spełnić wymagania dotyczące członkostwa. W dniu 28 marca jednostka otrzymał decyzje o włączeniu do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego. Nastąpiło uroczyste przyjęcie jednostki, wręczenie decyzji, a także nowego sprzętu specjalistycznego oraz umundurowania. Od tego momentu na druhowie otrzymali nowe obowiązki oraz możliwość uczestnictwa w kursach i szkoleniach specjalistycznych. W roku 2002 rozpoczęła się rozbudowa jednostki o dwa garaże, szatnię dla strażaków, modernizację instalacji elektrycznej oraz sanitarnej. Strażacy brali czynny udział w pracach. Wspólnymi siłami dokonali rozbiórki dachu, wykonywali wykopy, zalewali fundamenty, pomocni okazali się druhowie sąsiadującej jednostki udostępniając swój prywatny sprzęt budowlany. Rozbudowę wsparł również Urząd Miejski oraz prywatni darczyńcy,każdy kto pomagał został wpisany do Księgi Honorowej. Udało się również zakupić wozy bojowe, które stanowiły punkt wyposażenia jednostki zawarty w udzieleniu decyzji o włączeniu jednostki do Krajowego Systemu. W 2004 roku nastąpiło uroczyste otwarcie strażnicy. Tradycyjnie odbyła się uroczysta msza święta oraz miting strażacki połączony z zawodami sportowo – pożarniczymi.
Jednostka z Wygnanowa to wieloletni mistrz w rywalizacji sportowo – pożarniczej odnoszący wielokrotnie sukcesy oraz zdobywający najwyższe podium. Jednostka organizowała również zawody i mitingów, dzięki czemu druhowie z różnych jednostek mogli sprawdzić swoją gotowość bojową oraz wyszkolenie, a także dzięki sportowej rywalizacji i grze fair play, zbudować więzi, które są bardzo ważne przy codziennej współpracy podczas akcji ratowniczo – gaśniczych. Również Prezes Piotr Rzepka jako wieloletni trener druhów otrzymał szczególne wyróżnienie w dowód uznania za systematyczna prace na rzecz podnoszenia sprawności drużyny.
18 lutego 2008 roku spłonął Kościół św. Barbary w Sołku, wydarzenie to wstrząsnęło mieszkańcami wsi oraz druhami jednostki. Strażacy walczyli z płomieniami kilka godzin, jednak nie udało się uratować zabytkowej budowli. Kościół spłonął, płomienie były widoczne w okolicznych miejscowościach. Dzięki poświęceniu strażaków, udało się uratować tabernakulum, zabytkowe kielichy, księgi i obrazy. Wydarzenie to było ogromnym przeżyciem, dla strażaków, którzy zawsze brali czynny udział w uroczystościach kościelnych, pomagali przy pracach porządkowych wokół kościoła czy drobnych modernizacjach. Dzięki pomocy i wsparciu mieszkańców, firm i straży udało się odbudować Kościół. Do dziś druhowie biorą udział w uroczystościach i chętnie pomagają proboszczowi parafii.
Rok 2008 to czas, w którym jednostka zasłynęła szczególnymi zasługami dla pożarnictwa i działania na rzecz ochrony ludności i mienia. Jednostka otrzymała specjalistyczny samochód lekki, wyposażony w sprzęt techniczny oraz medyczny. Ponad to w strażnicy powstało drugie w powiecie Centrum Kształcenia utworzone w ramach projektu „ Internet – kształcenie na odległość na terenach wiejskich”. W 2010 roku jednostka otrzymała specjalistyczny samochód gaśniczy marki Mercedes, w ramach projektu „Budowa Zintegrowanego Systemu Bezpieczeństwa Gminy Opoczno”. Dzięki nowoczesnemu sprzętowi, strażacy mogli wziąć czynny udział w ratowaniu mienia spowodowanego powodzią w 2010 roku, jaka miała miejsce na terenach gminy Opoczno, Drzewica i Białaczów, za którą to pomoc jednostka otrzymała wyróżnienie od władz lokalnych.
W 2011 roku podczas zebrania sprawozdawczo – wyborczego został powołany nowy Zarząd oraz Komisja Rewizyjna, jej skład niewiele się zmienił, powołano nowego Skarbnika, oraz Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. Zarząd jest również organizatorem kolonii wakacyjnych dla Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej.
W 2012 roku, w jednostce „wystartowała” sekcja medyczna. Liczy ona obecnie 5 mężczyzn i 5 kobiet, warto wspomnieć, że do 2012 roku jednostka była zdominowana przez mężczyzn i żadna kobieta nie posiadał uprawnień do uczestnictwa w akcjach ratowniczo – gaśniczych. Od tegoż samego roku w jednostce zaczęła działać drużyna sportowo – pożarnicza kobiet. Prezes straży jako wieloletni działacz oraz społecznik został uhonorowany zaszczytnym mianem „Pozytywisty roku”; nagrodę odbierał z rąk braci Golców w Kryształowej Auli w Warszawie w 2013 roku oraz w sąsiedniej miejscowości z okazji nadania sztandaru otrzymał Honorowy medal im. Bolesława Chomicza.
Jednostka uczestniczy nie tylko w akcjach ratowniczo – gaśniczych, wspiera również organizacje pozarządowe, uczestniczy w akcjach zbiórki pieniędzy dla potrzebujących. Druhowie współpracują również z Ratownictwem Medycznym, Komendą Powiatową Policji, Służbą drogową, a przede wszystkim innymi jednostkami Ochotniczych Straży Pożarnych i Państwowa Strażą Pożarną, jednostka działa również w ramach Obwodu Operacyjnego Radomsko.